2019 წლის სამეცნიერო ანგარიში

2019 წელს ჩატარდა შემდეგი სამეცნიერო, კვლევითი და სასწავლო სამუშაოები:

  • სპინ-ტრიპლეტური მდგომარეობების შესწავლა მესერთან ურთიერთქმედებისას ნულოვანი და არანულოვანი მუდმივი მაგნიტური ველის პირობებში. ამ თემასთან დაკავშირებით წარდგენილია სამეცნიერო პროექტი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში ფუნდამენტალურ კვლევების მიმართულებით (შემსრულებელი ნ. ფოკინა და კვლევითი ჯგუფი). რეგისტრაცია  02.07.2019, # FR-19-3591.  
  • ჩატარდა რადონის მონიტორინგი სხვადასხვა ტესტ-ობიექტებზე. ამ თემასთან დაკავშირებით წარდგენილია სამეცნიერო პროექტი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში ფუნდამენტალურ კვლევების მიმართულებით (შემსრულებელი კ. ფაღავა და სამეცნიერო ჯგუფი). რეგისტრაცია 02.07.2019, # FR-19-9025.
  • დასრულდა მზის ენერგიაზე მომუშავე კონვექციური ტიპის გენერატორის მაკეტის შექმნა, რომლის დახმარებითაც ხდება მზის გამოსხივების ენერგიის გარდაქმნა ელექტროენერგიად გამთბარი ნიადაგიდან წამოსული ჰაერის კონვექციური ნაკადის საშუალებით (შემსრულებელი კ. გორგაძე და მეცნიერთა ჯგუფი).
  • სტუ-ის   87-ე  საერთაშორისო  კონფერენციაზე    (28.05.2019)   მეცნიერ  თანამშრომლის  დრ. ი. კალანდაძის მიერ წარდგენილ იქნა დოქტორანტი.
  • ინსტიტუტი „ტალღის“ თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნდა სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებში.