პროექტები

2019 წელი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარდგენილია ორი პროექტი ფუნდამენტალური კვლევების მიმართულებით:

1. “სპინტრიპლეტური მდგომარეობების ანიზოტროპული დინამიკა, გამოწვეული სუსტი ცვლადი მაგნიტური ველისა და მესერის ზემოქმედების შედეგად, ნულოვან და არანულოვ ან მუდმივ მაგნიტურ ველებში” ხელმძღვანელი ნატალია ფოკინა. რეგისტრაცია 02.07.2019 ნომრით FR-19-3591.  

2. „რადონის მონიტორინგი და ჯანმრთელობის რისკების შეფასება თბილისში“. ხელმძღვანელი სამსონ ფაღავა რეგისტრაცია 02.07.2019# FR-19-9025.