განცხადებები

                  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი „ტალღა“-ს

                  სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი „ტალღა“-ს სამეცნიერო საბჭო მიმდინარე წლის 6 იანვარს აცხადებს ღია კონკურსს ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად.

  1. განცხადების მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ვადები
  1. კონკურსანტების განცხადებების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 6 – 7 თებერვალს 10 დან 19 საათამდე მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას 77, ოთახი 336, ტელ: 2365132.პასუხისმგებელი პირი ვალერიან ვაჩაძე  599 14 54 13
  • ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსი ჩატარდება 2020 წლის 10 თებერვალს. კონკურსის შედეგები ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ გამოცხადდება 12 თებერვალს და განთავსდება ინსტიტუტში თვალსაჩინო ადგილას, აგრეთვე ინსტიტუტის ვებგვერდზე gtutalga.wordpress.com. კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით საჩივრები მიიღება 2020 წლის 14 თებერვლის ჩათვლით.

                                                         2. საკონკურსო პირობები

  1. კონკურსის ძირითადი პირობები: ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლად შეიძლება აირჩეს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლისთვის დადგენილ მოთხოვნებს.
  2. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად უნდა წარმოადგინოს:

ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი კონკურსანტის განცხადება და ანკეტა , აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი, ასლი).

ბ) სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით.

გ) სამეცნიერო ნაშრომებსი ნუსხა დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით.

დ) პირადობის მოწმობა (დედანი, ქსეროასლი)

ე) 2 ფოტოსურათი 3X4. 

  • კონკურსის დამატებითი საკვალიფიკაციო პირობები განთავსდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე.

                                 3. კონკურსის ჩატარების წესი

  1. კონკურსი ჩატარდება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, უნიოვერსიტეტის წესდებისა და ინსტიტუტის დებულების შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებგვერდებზე.
  2. სამეცნიერო საბჭოს მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და დამსახურება.
  3. კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.